องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑-๑๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ สายที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกวา ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖ญ๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ สายที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้พร้อมคนขับ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านนามน,นาโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕,๑๒,๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗,๐๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖,๙๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๓,๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓,๔,๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ และบ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านดงสว่าง,บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๗,๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗,๓๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านเทพพนม,บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8,9 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 11,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๔ ถึง ๕ เมตร ยาว ๒๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ ถึง ๕ เมตร ยาว ๒๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๙ บ้านน้อยนาคำ ตำบลบ้านผึ้ง กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๒๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
1 - 50 (ทั้งหมด 245 รายการ) 1 2 3 4 5