info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 397
เดือนนี้ 3,928
เดือนที่แล้ว 10,908
ทั้งหมด 48,537

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งได้แก่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง  หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์

2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง  หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม

3.หนองคำไผ่  หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง

4.วัดสันตยาภิรมย์  หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง

5.วัดบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก

6.วัดนักบุญเปาโล  หมู่ที่ 6 บ้านนามน

7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งได้แก่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง  หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์

2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง  หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม

3.หนองคำไผ่  หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง

4.วัดสันตยาภิรมย์  หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง

5.วัดบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก

6.วัดนักบุญเปาโล  หมู่ที่ 6 บ้านนามน

7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน"

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน"

place ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบ้านผึ้ง เดิมพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากประเทศลาว  และอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดขอนแก่น   จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาคริตส์   ตามลำดับ  ด้านประเพณีดั้งเดิม  เช่น บุญกองข้าว บุญมหาชาติ   บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ เป็นต้น     
 
           ตั้งแต่อดีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เคยเป็นโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล   ต่อมาได้ก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทำการสภาตำบล  เมื่อปี  พ.ศ.2538  และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เมื่อปี  พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  และได้ประกาศปรับขนาดเป็น อบต.ขนาดใหญ่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2540  โดยมี 
 
อดีต      -  ประธานกรรมการบริหาร  สมัยแรก       ชื่อ  นายสมหมาย  อุดหนุน
 
            -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ชื่อ  นายอำคา  ตะวงษ์  
 
            -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คนแรก ชื่อ  นายอรรณพ  สุขดี  
 
            -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก  ชื่อ  นายทองเย็น  สุทธะมา
 
ปัจจุบัน  -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง    ชื่อ  ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด
 
            -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 1 ชื่อ  นายถวิล  อุดหนุน
 
            -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 2 ชื่อ  นายสมบูรณ์  นาคะอินทร์
 
            -  เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง                   ชื่อ  นายประภาส   ประยูรศรี
 
            -  ประธานสภา  อบต.บ้านผึ้ง                        ชื่อ  นายสมศรี  สีคะำ
 
            -  รองประธานสภา  อบต.บ้านผึ้ง                   ชื่อ  นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ
 
             -  เลขานุการสภา  อบต.บ้านผึ้ง                     ชื่อ  นายประพันธ์   เพิ่มพูล
 
            -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง           ชื่อ  นายประพันธ์   เพิ่มพูล
 
(2)  สภาพพื้นที่ของตำบล
          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  113.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  71,200.17  ไร่
 
          (3)  อาณาเขต
 
ทิศเหนือ         จดตำบลโพนบก    อำเภอโพนสวรรค์   จ.นครพนม
 
ทิศใต้             จดตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก      จ.นครพนม
 
ทิศตะวันออก    จดตำบลโพธิ์ตาก   อำเภอเมือง          จ.นครพนม
 
ทิศตะวันตก      จดตำบลกุรุคุ         อำเภอเมือง          จ.นครพนม
 
          (4)  ลักษณะภูมิประเทศ
 
          พื้นที่ส่วนใหญ่ ในตำบลบ้านผึ้งเป็นพื้นที่ราบสูง  ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาตามฤดู และปลูกยาพารา แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรนอกฤดู ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
 
             (5)  ภูมิอากาศ
 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ
 
          -  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม
 
          -  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึงเดือนกันยายน
 
          -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม      ถึงเดือนมกราคม
 
               (6)  จำนวนประชากร
          

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร

จำนวนประชากร

รวม

หมาเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านผึ้ง

132

235

236

471

 

2

บ้านผึ้ง

287

469

414

883

 

3

วังกระแส

243

464

511

975

 

4

วังกระแส

146

301

329

630

 

5

นาโพธิ์

266

388

390

778

 

6

นามน

242

421

471

892

 

7

ดงสว่าง

202

400

386

786

 

8

เทพพนม

184

287

299

586

 

9

ดอนม่วง

303

486

479

965

 

10

สุขเจริญ

259

420

412

832

 

11

หนองปลาดุก

184

200

205

405

 

12

นาโพธิ์

290

406

440

846

 

13

บ้านผึ้ง

349

590

622

1,212

 

14

เทพพนม

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์