info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 34
เดือนนี้ 13,483
เดือนที่แล้ว 20,566
ทั้งหมด 72,041

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม 3.หนองคำไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง 4.วัดสันตยาภิรมย์ หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง 5.วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก 6.วัดนักบุญเปาโล หมู่ที่ 6 บ้านนามน 7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ "การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน"

place ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านผึ้ง เดิมพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากประเทศลาว และอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริตส์ ตามลำดับ ด้านประเพณีดั้งเดิม เช่น บุญกองข้าว บุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ เป็นต้น ตั้งแต่อดีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เคยเป็นโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล ต่อมาได้ก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทำการสภาตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และได้ประกาศปรับขนาดเป็น อบต.ขนาดใหญ่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2540 โดยมี อดีต - ประธานกรรมการบริหาร สมัยแรก ชื่อ นายสมหมาย อุดหนุน - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายอำคา ตะวงษ์ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คนแรก ชื่อ นายอรรณพ สุขดี - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก ชื่อ นายทองเย็น สุทธะมา ปัจจุบัน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชื่อ ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 ชื่อ นายสมสี แปทา - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 ชื่อ (ว่าง) - เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายประภาส ประยูรศรี - ประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายสมศรี สีคะ - รองประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายเต็ม นิสาวัน - เลขานุการสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายประพันธ์ เพิ่มพูล - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชื่อ นายประพันธ์ เพิ่มพูล (2) สภาพพื้นที่ของตำบล พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 113.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,200.17 ไร่ (3) อาณาเขต ทิศเหนือ จดตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม ทิศใต้ จดตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม ทิศตะวันออก จดตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จ.นครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จ.นครพนม (4) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ ในตำบลบ้านผึ้งเป็นพื้นที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาตามฤดู และปลูกยาพารา แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรนอกฤดู ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (5) ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

ข้อมูลผู้บริหาร
place ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์