messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
นางสาวสิรินทร์ หมวดแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ แสนปุชุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายสุนทร โคตศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจตุพร แพงโงม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายชินกร เคนแก้ว)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบุญเลิด ตันนาดี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายกังวาล สุริบุตร)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายนิกร อินทรรักษา)
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ ลำมะนา
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวาฤทธิ์ พิลาน
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายบุญมี ตันนาดี
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเสกสันต์ วงค์จันทา
คนงานทั่วไป
นายวิไชย ผิวหนองอ่าง
คนงานประจำรถเก็บขยะ