messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักงานปลัด
นางสาววิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.วิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
นิติกรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นายเวชยันต์ พรหมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลัดดา สิงหา
นักทรัพยากรบุคคล
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไวทยะ พรหมชาติ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายประพล เพียรชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกิติกร จันทาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ประยูรศรี
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย จันทร
คนงาน
นางสาวมัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงาน
นายสยาม บุญหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายตะวัน สุกใส
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายไชยณรงค์ ตุ่นอ้น
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางสาวสุนิสา สมวงค์
คนงาน
นางสาวสุษตา เอกพันธ์
คนงาน