องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักงานปลัด
นางสาววิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.วิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 042-530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร/โทรสาร : 042530678
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042-530678
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
นิติกรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายประพล เพียรชนะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร : 042-530678
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ประยูรศรี
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
น.ส.มัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงานทั่วไป
นายสยาม บุญหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก
นายตะวัน สุกใส
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายไชยณรงค์ ตุ่นอ้น
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางสาวสุนิสา สมวงค์
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางสาวสุษตา เอกพันธ์
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)