messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ "ตำบลเข้มแข็งด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี แหล่งบริหารจัดการน้ำต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรวิถีใหม่"