องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
apps ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 1954 6397/0 4253
นายสมสี แปทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 5461 8088/0 4253
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 1320 2312/0 4253
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 0812 7136/0425306
group สภา-อบต
นายเต็ม นิสาวัน
ประธานสภาอบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
นายทักษิณ คู่แก้ว
รองประธานสภาฯ
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
เลขานุการสภาฯ
นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย
ส.อบต.หมู่ 1
นายทองเรียน ผ่ายเพีย
ส.อบต.หมู่ 2
นายนาดี บัวมุล
ส.อบต.หมู่ 3
นายชาญชัย อุดหนุน
ส.อบต.หมู่ 4
นายประดิษ ศรีชื่น
ส.อบต.หมู่ 5
นายฟ้าใหม่ จันทร
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมร มาดา
ส.อบต.หมู่ 7
นายคำพันธ์ สาลีเพ็ง
ส.อบต.หมู่ 8
นายธีระศักดิ์ วงศ์อะคะ
ส.อบต.หมู่ 9
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์
ส.อบต.หมู่ 10
นายสมจิตร วังคะฮาต
ส.อบต.หมู่ 11
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
นายปานี เคนแก้ว
ส.อบต.หมู่ 13
นายเต็ม นิสาวัน
ส.อบต.หมู่ 14
นายเชิดชัย มั่นที
ส.อบต.หมู่ 15
นายพงษ์พัฒน์ อินแสงแวง
ส.อบต.หมู่ 16
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
นายผิน รัตนมงคล
ส.อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 19
นายบุญเทียน พรมสอน
ส.อบต.หมู่ 20
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0837789938
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร/โทรสาร : 062-669 9468
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร/โทรสาร : 093-457 4079
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร/โทรสาร : 061-632 2515
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร : 093-320 1796

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร : 093-496 0364
account_box สำนักงานปลัด
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.วิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 042-530678
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042-530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
นายประพล เพียรชนะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร : 042-530678
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ประยูรศรี
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
น.ส.มัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงานทั่วไป
นาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก
นายตะวัน สุกใส
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายไชยณรงค์ ตุ่นอ้น
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางสาวสุนิสา สมวงค์
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางสาวสุษตา เอกพันธ์
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร/โทรสาร : 042530678
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจิตรตา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวชัชฎาภา ฝ่ายเพีย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางสาวเจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร/โทรสาร : 042530678
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศธร พระพรม
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 043530678
account_box กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.สุภาดี ดอนหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
(นายกฤษตวรรณ กำลังงาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอุทัย เดชสอน)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นางสาวรัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร/โทรสาร : 042-530678
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 042530678
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
นายอดิศร แปทา
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางสาวมุธิตา จารุจิตร)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางมาลี คำหอม)
ครูชำนาญการพิเศษ
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครูชำนาญการพิเศษ
(นางสาวโยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นางสาวมะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นางสาวรีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นางสาวอัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นางสาวอรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นางสาวพรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวสิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวมลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นางสาวจีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวเนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวสิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวสุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(นางสาวดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
นางสาวพันธ์เลิศ สีสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
นางสาวอาภัสรา พรมอิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวธิดารัตน์ แสนปุชุม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายสุนทร โคตศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(น.ส.สุพรรณ บุญทวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร/โทรสาร : 042-530678
นางสาวจตุพร แพงโงม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายชินกร เคนแก้ว)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบุญเลิด ตันนาดี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายกังวาล สุริบุตร)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายนิกร อินทรรักษา)
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ ลำมะนา
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวาฤทธิ์ พิลาน
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายบุญมี ตันนาดี
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเสกสันต์ วงค์จันทา
คนงานทั่วไป
account_box ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
นายราศรี ก้อนวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2
นายมนตรี ทุมกิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
นายลำพร อุดหนุน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส ม.4
นายเตียง คำเกลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
นายพงพานุ เศรษฐกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ 6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
นายสมพงษ์ นวนสี
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
นายจิตดำเนิน พลอาสา
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
นายใหม ย่ามวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเทพพนม หมู่ที่ 14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันต์ พิลาน)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23
account_box กองทุนประกันสุขภาพตำบล