องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0837789938
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร/โทรสาร : 062-669 9468
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร/โทรสาร : 093-457 4079
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร/โทรสาร : 061-632 2515
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร : 093-320 1796

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร : 093-496 0364