องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
นายลำพร อุดหนุน
ผู้ใหญ่บ้านวังกระแส ม.4
(นายเตียง คำเกลี้ยง)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
นายสมพงษ์ นวนสี
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
นายจิตดำเนิน พลอาสา
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23 โทร :