องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
นายราศรี ก้อนวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2
นายมนตรี ทุมกิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
นายลำพร อุดหนุน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส ม.4
นายเตียง คำเกลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
นายพงพานุ เศรษฐกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ 6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
นายสมพงษ์ นวนสี
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
นายจิตดำเนิน พลอาสา
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
นายใหม ย่ามวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเทพพนม หมู่ที่ 14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันต์ พิลาน)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23