info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 20
เมื่อวาน 392
เดือนนี้ 3,923
เดือนที่แล้ว 10,903
ทั้งหมด 48,532

account_box กองการศึกษาฯ
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์