องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางสาวมุธิตา จารุจิตร)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางมาลี คำหอม)
ครูชำนาญการพิเศษ
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครูชำนาญการพิเศษ
(นางสาวโยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นางสาวมะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นางสาวรีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นางสาวอัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นางสาวอรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นางสาวพรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวสิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวมลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นางสาวจีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวเนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวสิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวสุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
(นางสาวณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนุจรี ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวพันธ์เลิศ สีสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)