องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษาฯ
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางสาวมุธิตา จารุจิตร)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร : 042531617
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสไบทิพย์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป