info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
group สภา-อบต
(นายสมสี สีคะ)
ประธานสภาอบต.บ้านผึ้ง
(นายสมสี สีคะ)
ประธานสภาอบต.บ้านผึ้ง
(นายเต็ม นิสาวัน)
รองประธานสภาฯ
(นายเต็ม นิสาวัน)
รองประธานสภาฯ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
เลขานุการสภาฯ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
เลขานุการสภาฯ
(นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย)
ส.อบต.หมู่ 1
(นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย)
ส.อบต.หมู่ 1
(นายคล้าย ตะวงษ์)
ส.อบต.หมู่ 2
(นายคล้าย ตะวงษ์)
ส.อบต.หมู่ 2
(นายดี หอมยา)
ส.อบต.หมู่ 3
(นายดี หอมยา)
ส.อบต.หมู่ 3
(นายศรราม นาบุญ)
สมาชิก อบต.ม.3
(นายศรราม นาบุญ)
สมาชิก อบต.ม.3
(นายอ้ม เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 4
(นายอ้ม เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 4
(นายประดิษ ศรีชื่น)
ส.อบต.หมู่ 5
(นายประดิษ ศรีชื่น)
ส.อบต.หมู่ 5
(นายถี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 5
(นายถี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 5
(นางอริตรา คำเติม)
ส.อบต.หมู่6
(นางอริตรา คำเติม)
ส.อบต.หมู่6
(นายศักดิ์ดา ภูอ่าง)
ส.อบต.หมู่ 6
(นายศักดิ์ดา ภูอ่าง)
ส.อบต.หมู่ 6
(นายสมร มาดา)
ส.อบต.หมู่ 7
(นายสมร มาดา)
ส.อบต.หมู่ 7
(นายวิชัย เดชสอน)
ส.อบต.หมู่ 7
(นายวิชัย เดชสอน)
ส.อบต.หมู่ 7
(นายสุเมธ คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
(นายสุเมธ คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
(นายถาวร คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
(นายถาวร คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
(นายวีระพล เจาะจง)
ส.อบต.หมู่ 9
(นายวีระพล เจาะจง)
ส.อบต.หมู่ 9
(นายสำราญ พลหนองหลวง)
ส.อบต.หมู่ 9
(นายสำราญ พลหนองหลวง)
ส.อบต.หมู่ 9
(นายธนวัช แสวงนาม)
ส.อบต.หมู่ 10
(นายธนวัช แสวงนาม)
ส.อบต.หมู่ 10
(นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์)
ส.อบต.หมู่ 10
(นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์)
ส.อบต.หมู่ 10
(นายสมจิตร วังคะฮาต)
ส.อบต.หมู่ 11
(นายสมจิตร วังคะฮาต)
ส.อบต.หมู่ 11
(นายคำบุ แสนนาใต้)
ส.อบต.หมู่ 11
(นายคำบุ แสนนาใต้)
ส.อบต.หมู่ 11
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
(นายสมสี สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 13
(นายสมสี สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 13
(นายชมภู สิมมา)
ส.อบต.หมู่ 14
(นายชมภู สิมมา)
ส.อบต.หมู่ 14
(เกียรติศักดิ์ วิชัยสา)
ส.อบต.หมู่ 15
(เกียรติศักดิ์ วิชัยสา)
ส.อบต.หมู่ 15
(นายทิวา สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 15
(นายทิวา สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 15
(นายอภิชาติ เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 16
(นายอภิชาติ เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 16
(นายปาวร อินแสงแวง)
ส.อบต.หมู่ 16
(นายปาวร อินแสงแวง)
ส.อบต.หมู่ 16
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายนาวี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายนาวี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายบุญมา ผ่านเสนา)
ส.อบต.หมู่ 18
(นายบุญมา ผ่านเสนา)
ส.อบต.หมู่ 18
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
(นางใบสี เดวัลด์)
ส.อบต.หมู่ 20
(นางใบสี เดวัลด์)
ส.อบต.หมู่ 20
(นายสุวิทย์ แก่นนาคำ)
ส.อบต.หมู่ 20
(นายสุวิทย์ แก่นนาคำ)
ส.อบต.หมู่ 20
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
(นายเฉลิม วรจิตร)
ส.อบต.หมู่ 21
(นายเฉลิม วรจิตร)
ส.อบต.หมู่ 21
(นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ 22
(นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
(นายสมคิด อุดมศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ 23
(นายสมคิด อุดมศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ 23
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777/042-5316
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์