info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 192
เมื่อวาน 564
เดือนนี้ 4,095
เดือนที่แล้ว 11,075
ทั้งหมด 48,704

verified_user เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.

              

 

                 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ      ที่ไม่จำเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งจึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

                   ข้อ 1 นโยบาย   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ

                   ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

                   2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล    

                   2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

                   2.3  ทำงานเป็นทีม

                   2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ

                             (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

                             (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน

                             (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ

                             (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

                             (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน

                   2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

                             (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                             (2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

                             (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                             (4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

                             (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

                             (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                             (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

                             (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                             (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ทุกคน

                   ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้

                             4.1  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

                             4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านผึ้ง (
http://www.banphung.com/)

ข้อ 5 : การบังคับใช้

ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

13 กรกฎาคม 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.

              

 

                 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ      ที่ไม่จำเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งจึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

                   ข้อ 1 นโยบาย   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ

                   ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

                   2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล    

                   2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

                   2.3  ทำงานเป็นทีม

                   2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ

                             (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

                             (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน

                             (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ

                             (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

                             (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน

                   2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

                             (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                             (2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

                             (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                             (4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

                             (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

                             (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                             (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

                             (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                             (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ทุกคน

                   ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้

                             4.1  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

                             4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านผึ้ง (
http://www.banphung.com/)

ข้อ 5 : การบังคับใช้

ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

13 กรกฎาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์