ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง