ชื่อเรื่อง : จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ ถึง ๕ เมตร ยาว ๒๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง