ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง