ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง