ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง