ชื่อเรื่อง : ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผึ้ง ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 44,520 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม