ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง