ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 6 ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง