ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งป้ายชื่อบอกหมู่บ้านภายในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 34 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง