ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังประแส ประจำปีงบประมาณ 2546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง