ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง