ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ทั้ง ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง