ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง