ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง