ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง