ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง