ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาคนดูแลต้นไม้และทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง