องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด : โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล” โดยงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ในทุกช่วงเทศกาลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิต มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อทุกท่าน หากมีความประสงค์จะแสดงถึงการรักษาไมตรีจิต มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ขอให้ท่านดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือบัตรอวยพร ในการนี้ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยินดีทำหน้าที่ในการพัฒนาตำบลบ้านผึ้งให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป
ผู้โพส : admin