info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เมื่อวาน 232
เดือนนี้ 3,723
เดือนที่แล้ว 10,700
ทั้งหมด 49,223

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต.มีอะไรบ้าง
 
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
แยกออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต.และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
 
อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่ อบต.มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ
 
1) กิจการที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้
 
             (1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 
             (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
             (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
             (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
             (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
             (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 
             (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
             (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
             (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ
 
2) กิจกรรมที่  อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้
 
           (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 
           (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
           (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 
           (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
           (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 
           (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 
           (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   
           (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  
           (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 
           (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 
           (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  
           (12) การท่องเที่ยว
 
           (13) การผังเมือง
20 กันยายน 2562

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต.มีอะไรบ้าง
 
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
แยกออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต.และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
 
อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่ อบต.มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ
 
1) กิจการที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้
 
             (1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 
             (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
             (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
             (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
             (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
             (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 
             (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
             (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
             (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ
 
2) กิจกรรมที่  อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้
 
           (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 
           (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
           (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 
           (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
           (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 
           (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 
           (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   
           (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  
           (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 
           (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 
           (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  
           (12) การท่องเที่ยว
 
           (13) การผังเมือง
20 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์