messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2567 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 69
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 86
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งครู (ฉ.2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู อบต.พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 167
ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 198
ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยต่อสุขาภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานครูสายการสอน ได้รับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 256
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1