ชื่อเรื่อง: การรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557    ชื่อไฟล์: iqK7o1dFri92720.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้