ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่) อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม BanPhueng Subdistrict Administrative Organization
เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)

(นายสุนันท์ พรเจริญ)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
โทร :
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
โทร :
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
โทร :
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
โทร :
(นายยาน เขียนเสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
โทร :
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
โทร :
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
โทร :
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
โทร :
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
โทร :
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร :
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
โทร :
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
โทร :
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
โทร :
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
โทร :
(นาย)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
โทร :
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
โทร :
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
โทร :
(นายทองจันทร์ บุญทวี)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
โทร :
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
โทร :
(นายทองม้วน พรมสอน)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
โทร :
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
โทร :
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
โทร :
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ