สำนักงานปลัด อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม BanPhueng Subdistrict Administrative Organization
เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานปลัด

(นายภควัต พึ่งตัว)
รองปลัด รก.หน.สนง.ปลัด
โทร :
(นางอุไร พิมพ์โคตร)
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร :
(นายยงยุทธ พุทธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
(นส.ระพีพร คณะพล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(น.ส.คณิตา พินิจ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวชนากานต์ นาคบัว)
นิติกรปฏิบัติการ
โทร :
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
(นางลักขณา คำหา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
(นางสาวนุชชาดา สุวรรณบัตร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
โทร :
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
โทร :
(นายประจวบ เรืองนุช)
คนสวน
โทร :
(นายรับ อ้วนจี)
พนักงานขับรถยนต์
โทร :
(นายนัฐภูมิ เมืองโคตร)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
()
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
โทร :
(นายสมเกียรติ สุขเสริม)
คนงานทั่วไป
โทร : 042-530678
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ