เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
36.การขออนุญาต (02 ตุลาคม 2561)10
37.การขออนุญาต (02 ตุลาคม 2561)8
38.การขออนุญาต (02 ตุลาคม 2561)11
39.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (02 ตุลาคม 2561)7
40.การขอต่อใบ (02 ตุลาคม 2561)5
41.การขอใบรับ (02 ตุลาคม 2561)5
42.การขอใบอนุญาต (02 ตุลาคม 2561)6
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (17 สิงหาคม 2558)9
2 การรับชำระภาษีป้าย (17 สิงหาคม 2558)7
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (17 สิงหาคม 2558)11
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)9
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)3
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)4
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 สิงหาคม 2558)11
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (17 สิงหาคม 2558)10
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (17 สิงหาคม 2558)10
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (17 สิงหาคม 2558)5
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (17 สิงหาคม 2558)12
12 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)8
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (17 สิงหาคม 2558)9
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)10
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)7
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)9
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)8
18 การขออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)9
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)7
20 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)12
21 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (17 สิงหาคม 2558)6
22 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (17 สิงหาคม 2558)8
23 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)14
24 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (17 สิงหาคม 2558)9
25 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)8
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)9
27 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)11
28 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)5
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)5
30 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)13
31 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (17 สิงหาคม 2558)9
32 การแจ้งขุดดิน (17 สิงหาคม 2558)10
33 การแจ้งถมดิน (17 สิงหาคม 2558)4
34 การแจ้งก่อสร้าง (17 สิงหาคม 2558)6
35 การขออนุญาตย้ายอาคาร (17 สิงหาคม 2558)9
42 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ