เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม

อบต.บ้านผึ้ง จัดกิจกรรมวันเด็ก 62โดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง ได้มอบหมายให้ท่านสมสี แปทา รองนายก เป็นประธานเปิดงานและมอบของรางวัลให้กับเด็ก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของรางวัลให้กับเด็กๆ (6 ภาพ)

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 อบต.บ้านผึ้ง ร่วมกับ มทบ. 210 สถานศึกษา ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และส่วนราชการต่างๆภายในตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (24 ภาพ)

11 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่างและสำนักงานปลัด อบต.บ้านผึ้ง จัดทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 ทำให้ตลาดสดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (6 ภาพ)

9-9-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งรับคณะทำงาน นักวิจัย โครงการบริหารจัดการ น้ำท่วมน้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน กรณีศึกษาตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อชี้แจ้ง ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการวิจัย ตลอดระยะเวลาราวๆ 12 เดือน นับแต่อาทิตย์หน้า เป็นต้นไป พร้อมนี้ มีการลงพื้นบ่อระบบเปิดห้วยวังหิน ม.9 (5 ภาพ)

ประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

ประชุมพนักงาน อบต.บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

อบต.บ้านผึ้ง นำโดย ด.ต. พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง จัดอบรมโครงการ ผึ้งงานอาสา ต้นกล้าธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของน้ำ และการมีจิตสาธารณะ และสร้างวิทยากรรุ่นเยาว์ เพื่อขยายเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีนายชินวัตร ทองปรีชา ปลัดอาวุโส รก.นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร และนายปิ่นทอง พจนา ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ (18 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. (8 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (11 ภาพ)

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 อบรมโครงการ "วัยรุ่น วัยใส่" ใส่ใจสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านผึ้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (40 ภาพ)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านผึ้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (25 ภาพ)

วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมเป็นเกรียติหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการ อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้ประชาชนในชุมชุนได้มีส่วนร่วมในการลดขยะในชุมชน (2 ภาพ)

เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 9 - 17 กันยายน 2561 ณ ลานพฐาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม (2 ภาพ)

วันที่ 4 มิ.ย.61 อบต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ อบต.บ้านผึ้ง โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกอบต.บ้านผึ้ง/ ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อยจังหวัดนครพนม บรรยายให้ความรู้และลงพื้นที่ดูธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิด (10 ภาพ)

สำนักปลัดร่วมกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านผึ้ง ณ. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (5 ภาพ)

วันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองปลาดุก มีวิทยากรจิตอาสาอาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 160 คนครับ (10 ภาพ)

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (4 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, และชมรม NKP รวมใจภักดิ์ ปั่นรักสุขภาพ จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดโครงการ“ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง ” “ปั่นกินลม ชมวิถี “ดี” ตำบลบ้านผึ้ง” โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจักรยาน ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้จักรยาน และสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม โดยปั่นจักรยานชมวิถี “ดี” ตำบลบ้านผึ้ง ซึ่งประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมดี 2) โรงเรียนผู้สูงอายุดี 3)สุขภาพดี 4) การบริหารจัดการน้ำที่ดี และ 5) สิ่งแวดล้อมดี รวมกันเป็น “วิถีดีตำบลบ้านผึ้ง” เส้นทางที่ใช้ในการปั่นฯ รวมระยะทาง 16.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง, ผู้นำชุมชน, บุคลากรจาก รพ.สตง. ในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง, นักปั่นจักรยานจากชมรม NKP รวมใจ (9 ภาพ)

โครงการสืบสานระเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยท่าน ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (สงกรานต์สดในด้วยสูงวัยออเจ้า) เพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่ง ท่านชวลิต วิชยสุทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ (26 ภาพ)

11/04/61 14.30 น.ดาบตำรวจ พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรท่าน เอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือนครพนม (17 ภาพ)

วันที่ 24 ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (7 ภาพ)

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองหัวหน้าผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หนองเรือ ม.13 ต.บ้านผึ้ง โดยมีดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง/ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อย จ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา รพ.สต. ส.อบต. ผู้นำชุมชน นักเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ (18 ภาพ)

ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาว ตำบลบ้านผึ้ง ต้อนรับท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะ ซึ่ง ท่านได้นำบริการจากภาครัฐและเอกชนมาให้บริการ ประชาชนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา ให้กับผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง (6 ภาพ)

วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. ศูนย์ผู้สูงอายุฯจังหวัดนครพนมร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์"ธอส" มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 9 หลัง โดยมี นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ , นายสมสีแปทา รองนายก อบต.บ้านผึ้ง และคณะพนักงาน ผู้นำชุมชน ส.อบต. พร้อมผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะ (2 ภาพ)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ปลัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกอบต.บ้านผึ้งและผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดสุเมทต์ จารธมฺโม ผู้เชี่ยวชาญด้านนวตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการวางตำแหน่งบ่อธนาคารน้ำใต้ดินจากแผนที่ map contour ของตำบลอีกด้วย (11 ภาพ)

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จว.นพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาด จว.นพ. และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรค วัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย (8 ภาพ)

วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09:00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง มีวิทยากรจิตอาสา คุณบรรจบศิลป์ จันทะวัง อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ทีมงาน รพสต.ตำบลบ้านผึ้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม พระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ผอ.บุญน้อม งามเชื้อ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุต้นแบบ จ.นครพนม โดยคุณแม่ประพัฒน์พร ชาลีวรรณ,คุณก๊อต หันจรัส TOT นครพนม,คุณนุ่น พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 624 คน ณ หอประชุมภุมเรศโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (13 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สนใจ โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ นายอำเภอเมืองนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ โดยมีพระปลัดสุเมทต์ จาระธรรมโม และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยน้ำนิเทศศาสนคุณ มาให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการวางแผนการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านผึ้งต่อไป (7 ภาพ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 308 คน เข้าชมภาพยนต์ ตามโครงการ "เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม" ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี นครพนม ซึ่งมีผู้จัดการเมเจอร์ฯ สาขาบิ๊กซีนครพนม และพนักงานเมเจอร์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นยังได้แจกขนมป๊อปคอร์นและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมชมภาพยนต์ทุกท่านอีกด้วย ขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม,โรงเรียนนครพนมวิทยาคม,วัดบ้านหนองปลาดุก,สมาชิกอบต.บ้านผึ้ง,และสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครพนม 4 กองกำกับ 3 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ (63 ภาพ)

การประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (7 ภาพ)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (11 ภาพ)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง จุดที่ 2 (วัดสันตยาภิรมย์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (34 ภาพ)

ภาพการประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึื้ง จุดที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560ณ วัดสันตยาภิรมย์ บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (22 ภาพ)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านผึ้ง , ผอ.โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์,ผู้แทนโรงเรียนบ้านผึ้ง ผู้แทนโรงเรียนบ้านวังกระแส ,ผู้แทนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ,ผอ.รพสต.บ้านผึ้ง ,ผู้นำชุมชน ,ส.อบต.ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้งและผู้สูงอายุบ้านผึ้ง ม.1,2,13,15 บ้านวังกระแส ม.3,4,16 ร่วมประชุมประชาคม จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งที่ 2 ณ วัดสันตยาภิรมย์ โดยผลการประชุมประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่ง ที่ 2 (7 ภาพ)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม (30 ภาพ)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (14 ภาพ)

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 อบต.บ้านผึ้ง บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ร่วมการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำ 2560 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 (9 ภาพ)

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 กิจกรรม 1.ทำบุญตักบาตร 2.ลงนามถวายความอาลัย 3.ทุกหมู่บ้านทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน 4.พิธีสวดพุทธมนต์ (15 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชั้น 2 (10 ภาพ)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดยดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พันตำรวจเอก อุกกษฎ์ ทรงชัยสงวน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พร้อมทั้งภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลบ้านผึ้งร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป (15 ภาพ)

การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อบต.บ้านผึ้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (17 ภาพ)

พิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (44 ภาพ)

พิธีส่งมอบโอ่งเก็บน้ำโครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี (12 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่ง ประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2559 (10 ภาพ)

กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (16 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเห็กป่า ประจำปี 2559 ใันวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (15 ภาพ)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์ จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ป่าสาธารณประโยชน์โคกห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (9 ภาพ)

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (14 ภาพ)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2559 พิธีเปิดปิดการแข่งขัน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 (18 ภาพ)

ตารางการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (7 ภาพ)

69 กิจกรรม : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ