เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09:00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง มีวิทยากรจิตอาสา คุณบรรจบศิลป์ จันทะวัง อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ทีมงาน รพสต.ตำบลบ้านผึ้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม พระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ผอ.บุญน้อม งามเชื้อ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุต้นแบบ จ.นครพนม โดยคุณแม่ประพัฒน์พร ชาลีวรรณ,คุณก๊อต หันจรัส TOT นครพนม,คุณนุ่น พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 624 คน ณ หอประชุมภุมเรศโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (13 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สนใจ โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ นายอำเภอเมืองนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ โดยมีพระปลัดสุเมทต์ จาระธรรมโม และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยน้ำนิเทศศาสนคุณ มาให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการวางแผนการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านผึ้งต่อไป (7 ภาพ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 308 คน เข้าชมภาพยนต์ ตามโครงการ "เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม" ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี นครพนม ซึ่งมีผู้จัดการเมเจอร์ฯ สาขาบิ๊กซีนครพนม และพนักงานเมเจอร์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นยังได้แจกขนมป๊อปคอร์นและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมชมภาพยนต์ทุกท่านอีกด้วย ขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม,โรงเรียนนครพนมวิทยาคม,วัดบ้านหนองปลาดุก,สมาชิกอบต.บ้านผึ้ง,และสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครพนม 4 กองกำกับ 3 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ (63 ภาพ)

การประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (7 ภาพ)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (11 ภาพ)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง จุดที่ 2 (วัดสันตยาภิรมย์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (34 ภาพ)

ภาพการประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึื้ง จุดที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560ณ วัดสันตยาภิรมย์ บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (22 ภาพ)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านผึ้ง , ผอ.โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์,ผู้แทนโรงเรียนบ้านผึ้ง ผู้แทนโรงเรียนบ้านวังกระแส ,ผู้แทนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ,ผอ.รพสต.บ้านผึ้ง ,ผู้นำชุมชน ,ส.อบต.ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้งและผู้สูงอายุบ้านผึ้ง ม.1,2,13,15 บ้านวังกระแส ม.3,4,16 ร่วมประชุมประชาคม จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งที่ 2 ณ วัดสันตยาภิรมย์ โดยผลการประชุมประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่ง ที่ 2 (7 ภาพ)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม (30 ภาพ)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (14 ภาพ)

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 อบต.บ้านผึ้ง บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ร่วมการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำ 2560 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 (9 ภาพ)

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 กิจกรรม 1.ทำบุญตักบาตร 2.ลงนามถวายความอาลัย 3.ทุกหมู่บ้านทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน 4.พิธีสวดพุทธมนต์ (15 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชั้น 2 (10 ภาพ)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดยดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พันตำรวจเอก อุกกษฎ์ ทรงชัยสงวน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พร้อมทั้งภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลบ้านผึ้งร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป (15 ภาพ)

การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อบต.บ้านผึ้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (17 ภาพ)

พิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (44 ภาพ)

พิธีส่งมอบโอ่งเก็บน้ำโครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี (12 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่ง ประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2559 (10 ภาพ)

กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (16 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเห็กป่า ประจำปี 2559 ใันวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (15 ภาพ)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์ จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ป่าสาธารณประโยชน์โคกห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (9 ภาพ)

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (14 ภาพ)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2559 พิธีเปิดปิดการแข่งขัน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 (18 ภาพ)

ตารางการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (7 ภาพ)

ภาพกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ รินอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (22 ภาพ)

ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "BIKE FOR DAD" ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (12 ภาพ)

ภาพโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สานรักสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง (ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี พ.ศ.2558 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 (22 ภาพ)

ภาพโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 (14 ภาพ)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน หลักสูตร ประดิษฐ์ประดอย ปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 (7 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการจับผ้าและการจัดดอกไม้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 (12 ภาพ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (59 ภาพ)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ วัดบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม (36 ภาพ)

โครงการวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 9 เมษายน 2558 (28 ภาพ)

พิธีเปิดอาคารสำนักงาน อบต.บ้านผึ้ง วันที่ 9 เมษายน 2558 (12 ภาพ)

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.จังหวัดนครพนม สัมพันธ์เกมส์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (16 ภาพ)

ร่วมงานวันกะเลิงรำลึก ปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (9 ภาพ)

การออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 ตำบลบ้านผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2558 (9 ภาพ)

ร่วมงานเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย จัดโดย กกส.รส.จว.น.พ. จัดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (10 ภาพ)

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร (6 ภาพ)

ลอยกระทง 2557 (6 ภาพ)

ภาพกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (4 ภาพ)

งานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงปี2557 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง (6 ภาพ)

ภาพก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.บ้านผึ้ง เพื่อบริการประชาชน เริ่มก่อสร้าง กรกฎาคม 2557 (9 ภาพ)

43 กิจกรรม : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ