เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)

(นายสุนันท์ พรเจริญ)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
โทร :
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
โทร :
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
โทร :
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
โทร :
(นายยาน เขียนเสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
โทร :
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
โทร :
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
โทร :
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
โทร :
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
โทร :
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร :
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
โทร :
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
โทร :
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
โทร :
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
โทร :
(นาย)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
โทร :
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
โทร :
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
โทร :
(นายทองจันทร์ บุญทวี)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
โทร :
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
โทร :
(นายทองม้วน พรมสอน)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
โทร :
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
โทร :
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
โทร :
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ