สภา อบต. อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม BanPhueng Subdistrict Administrative Organization
เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สภา อบต.

(นายสมสี สีคะ)
ประธานสภาอบต.
โทร :
(นายเต็ม นิสาวัน)
รองประธานสภาฯ
โทร :
( นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
เลขานุการสภาฯ
โทร :
(นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย)
ส.อบต.หมู่ 1
โทร :
(นายคล้าย ตะวงษ์)
ส.อบต.หมู่ 2
โทร :
(นายวินิชย์ ตะวงค์)
ส.อบต.หมู่2
โทร :
(นายดี หอมยา)
ส.อบต.หมู่ 3
โทร :
(นายศรราม นาบุญ)
สมาชิก อบต.ม.3
โทร :
(นายอ้ม เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 4
โทร :
(นายประดิษ ศรีชื่น)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร :
(นายถี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร :
(นางอริตรา คำเติม)
ส.อบต.หมู่6
โทร :
(นายศักดิ์ดา ภูอ่าง)
ส.อบต.หมู่ 6
โทร :
(นายสมร มาดา)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร :
(นายวิชัย เดชสอน)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร :
(นายสุเมธ คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร :
(นายถาวร คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร :
(นายวีระพล เจาะจง)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร :
(นายสำราญ พลหนองหลวง)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร :
(นายธนวัช แสวงนาม)
ส.อบต.หมู่ 10
โทร :
(นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์)
ส.อบต.หมู่ 10
โทร :
(นายสมจิตร วังคะฮาต)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร :
(นายคำบุ แสนนาใต้)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร :
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร :
(นายสมชาย จันทร)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร :
(นายสมสี สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร :
(นายลำเลียง ตะวงค์)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร :
(นายชมภู สิมมา)
ส.อบต.หมู่ 14
โทร :
(เกียรติศักดิ์ วิชัยสา)
ส.อบต.หมู่ 15
โทร :
(นายทิวา สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 15
โทร :
(นายอภิชาติ เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร :
(นายปาวร อินแสงแวง)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร :
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
โทร :
(นายนาวี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 17
โทร :
(นายบุญมา ผ่านเสนา)
ส.อบต.หมู่ 18
โทร :
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
โทร :
(นางใบสี เดวัลด์)
ส.อบต.หมู่ 20
โทร :
(นายสุวิทย์ แก่นนาคำ)
ส.อบต.หมู่ 20
โทร :
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
โทร :
(นายเฉลิม วรจิตร)
ส.อบต.หมู่ 21
โทร :
(นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ 22
โทร :
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
โทร :
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
โทร :
(นายสมคิด อุดมศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ 23
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ