เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
สภา อบต.

(นายสมสี สีคะ)
ประธานสภาอบต.
โทร :
(นายเต็ม นิสาวัน)
รองประธานสภาฯ
โทร :
( นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
เลขานุการสภาฯ
โทร :
(นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย)
ส.อบต.หมู่ 1
โทร :
(นายคล้าย ตะวงษ์)
ส.อบต.หมู่ 2
โทร :
(นายวินิชย์ ตะวงค์)
ส.อบต.หมู่2
โทร :
(นายดี หอมยา)
ส.อบต.หมู่ 3
โทร :
(นายศรราม นาบุญ)
สมาชิก อบต.ม.3
โทร :
(นายอ้ม เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 4
โทร :
(นายประดิษ ศรีชื่น)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร :
(นายถี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร :
(นางอริตรา คำเติม)
ส.อบต.หมู่6
โทร :
(นายศักดิ์ดา ภูอ่าง)
ส.อบต.หมู่ 6
โทร :
(นายสมร มาดา)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร :
(นายวิชัย เดชสอน)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร :
(นายสุเมธ คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร :
(นายถาวร คุณพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร :
(นายวีระพล เจาะจง)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร :
(นายสำราญ พลหนองหลวง)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร :
(นายธนวัช แสวงนาม)
ส.อบต.หมู่ 10
โทร :
(นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์)
ส.อบต.หมู่ 10
โทร :
(นายสมจิตร วังคะฮาต)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร :
(นายคำบุ แสนนาใต้)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร :
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร :
(นายสมชาย จันทร)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร :
(นายสมสี สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร :
(นายลำเลียง ตะวงค์)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร :
(นายชมภู สิมมา)
ส.อบต.หมู่ 14
โทร :
(เกียรติศักดิ์ วิชัยสา)
ส.อบต.หมู่ 15
โทร :
(นายทิวา สีคะ)
ส.อบต.หมู่ 15
โทร :
(นายอภิชาติ เหลาศรี)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร :
(นายปาวร อินแสงแวง)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร :
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
โทร :
(นายนาวี ผาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ 17
โทร :
(นายบุญมา ผ่านเสนา)
ส.อบต.หมู่ 18
โทร :
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
โทร :
(นางใบสี เดวัลด์)
ส.อบต.หมู่ 20
โทร :
(นายสุวิทย์ แก่นนาคำ)
ส.อบต.หมู่ 20
โทร :
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
โทร :
(นายเฉลิม วรจิตร)
ส.อบต.หมู่ 21
โทร :
(นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ 22
โทร :
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
โทร :
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
โทร :
(นายสมคิด อุดมศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ 23
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ