เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
สำนักงานปลัด

(นายภควัต พึ่งตัว)
รองปลัด รก.หน.สนง.ปลัด
โทร :
(นางอุไร พิมพ์โคตร)
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร :
(นายยงยุทธ พุทธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
(นส.ระพีพร คณะพล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(น.ส.คณิตา พินิจ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวชนากานต์ นาคบัว)
นิติกรปฏิบัติการ
โทร :
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
(นายนรินทร์ ไชยมาตร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร :
(นางลักขณา คำหา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
(นางสาวนุชชาดา สุวรรณบัตร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
โทร :
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
โทร :
(นายนัฐภูมิ เมืองโคตร)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
โทร :
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
โทร :
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
โทร :
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
โทร :
(นายสยาม บุญหลาย)
คนงานทั่วไป
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ