เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองการศึกษาฯ

(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร :
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางมาลี คำหอม)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นส.โยธิน ดาโท)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นางสำราญ บัวคำ)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผช.ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผช.ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผช.ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผดด.ศพด.อบต.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
คนงานทั่วไป ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.ณันส์ภัทร์ มาลาปี)
ผช.ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
คนงานทั่วไป ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.สุวิมล แปทา)
คนงานทั่วไป ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
()
คนงานทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางดวงกมล แสงแก้ว)
ผช.จนท.ธุรการ (กองการศึกษาฯ)
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ