กองการศึกษาฯ อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม BanPhueng Subdistrict Administrative Organization
เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กองการศึกษาฯ

(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร :
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางมาลี คำหอม)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นส.โยธิน ดาโท)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครูผดด.ศพด.วังกระแส
โทร :
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นางสำราญ บัวคำ)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผช.ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผช.ครูผดด.ศพด.ผึ้งหลวง
โทร :
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผช.ครูผดด.ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผดด.ศพด.อบต.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
คนงานทั่วไป ศพด.หนองปลาดุก
โทร :
(นส.ณันส์ภัทร์ มาลาปี)
ผช.ครูผดด.ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
คนงานทั่วไป ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(น.ส.สุวิมล แปทา)
คนงานทั่วไป ศพด.อบต.บ้านผึ้ง
โทร :
(นางสาวสุพรรณ บุญทวี)
คนงานทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางดวงกมล แสงแก้ว)
ผช.จนท.ธุรการ (กองการศึกษาฯ)
โทร :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ