อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม BanPhueng Subdistrict Administrative Organization
เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพกิจกรรม
เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 9 - 17 กันยายน 2561 ณ ลานพฐาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม (2 ภาพ)

วันที่ 4 มิ.ย.61 อบต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ อบต.บ้านผึ้ง โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกอบต.บ้านผึ้ง/ ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อยจังหวัดนครพนม บรรยายให้ความรู้และลงพื้นที่ดูธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิด (10 ภาพ)

สำนักปลัดร่วมกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านผึ้ง ณ. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (5 ภาพ)

วันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองปลาดุก มีวิทยากรจิตอาสาอาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 160 คนครับ (10 ภาพ)

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (4 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, และชมรม NKP รวมใจภักดิ์ ปั่นรักสุขภาพ จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดโครงการ“ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง ” “ปั่นกินลม ชมวิถี “ดี” ตำบลบ้านผึ้ง” โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจักรยาน ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้จักรยาน และสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม โดยปั่นจักรยานชมวิถี “ดี” ตำบลบ้านผึ้ง ซึ่งประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมดี 2) โรงเรียนผู้สูงอายุดี 3)สุขภาพดี 4) การบริหารจัดการน้ำที่ดี และ 5) สิ่งแวดล้อมดี รวมกันเป็น “วิถีดีตำบลบ้านผึ้ง” เส้นทางที่ใช้ในการปั่นฯ รวมระยะทาง 16.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง, ผู้นำชุมชน, บุคลากรจาก รพ.สตง. ในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง, นักปั่นจักรยานจากชมรม NKP รวมใจ (9 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ