เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ภาพกิจกรรม
อบต.บ้านผึ้ง จัดกิจกรรมวันเด็ก 62โดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง ได้มอบหมายให้ท่านสมสี แปทา รองนายก เป็นประธานเปิดงานและมอบของรางวัลให้กับเด็ก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของรางวัลให้กับเด็กๆ (6 ภาพ)

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 อบต.บ้านผึ้ง ร่วมกับ มทบ. 210 สถานศึกษา ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และส่วนราชการต่างๆภายในตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (24 ภาพ)

11 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่างและสำนักงานปลัด อบต.บ้านผึ้ง จัดทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 ทำให้ตลาดสดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (6 ภาพ)

9-9-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งรับคณะทำงาน นักวิจัย โครงการบริหารจัดการ น้ำท่วมน้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน กรณีศึกษาตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อชี้แจ้ง ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการวิจัย ตลอดระยะเวลาราวๆ 12 เดือน นับแต่อาทิตย์หน้า เป็นต้นไป พร้อมนี้ มีการลงพื้นบ่อระบบเปิดห้วยวังหิน ม.9 (5 ภาพ)

ประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

ประชุมพนักงาน อบต.บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ