เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ภาพกิจกรรม
11 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่างและสำนักงานปลัด อบต.บ้านผึ้ง จัดทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 ทำให้ตลาดสดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (6 ภาพ)

9-9-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งรับคณะทำงาน นักวิจัย โครงการบริหารจัดการ น้ำท่วมน้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน กรณีศึกษาตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อชี้แจ้ง ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการวิจัย ตลอดระยะเวลาราวๆ 12 เดือน นับแต่อาทิตย์หน้า เป็นต้นไป พร้อมนี้ มีการลงพื้นบ่อระบบเปิดห้วยวังหิน ม.9 (5 ภาพ)

ประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

ประชุมพนักงาน อบต.บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

อบต.บ้านผึ้ง นำโดย ด.ต. พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง จัดอบรมโครงการ ผึ้งงานอาสา ต้นกล้าธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของน้ำ และการมีจิตสาธารณะ และสร้างวิทยากรรุ่นเยาว์ เพื่อขยายเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีนายชินวัตร ทองปรีชา ปลัดอาวุโส รก.นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร และนายปิ่นทอง พจนา ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ (18 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. (8 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ