เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านผึ้ง เดิมพื้นเพดั้งเดิมอพยพมำจากประเทศลำว และอพยพมำจำกจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดหนองคำย จังหวัดเลย ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำ คือ ศำสนำคริตส์ ตำมลำดับ ด้ำนประเพณีดั้งเดิม เช่น บุญกองข้ำว บุญมหำชำติ บุญข้ำวประดับดิน บุญบั้งไฟ เป็นต้น

ตั้งแต่อดีตที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง เคยเป็นโรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล ต่อมำได้ก่อสร้ำงต่อเติมให้เป็นที่ทำกำรสภำตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 และยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง เมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง ยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2540 ปัจจุบันเป็น อบต.ขนำดใหญ่ มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ.2540 โดยมี

อดีต - ประธำนกรรมกำรบริหำร สมัยแรก ชื่อ นำยสมหมำย อุดหนุน

- ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ชื่อ นำยอำคำ ตะวงษ์

- ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คนแรก ชื่อ นำยอรรณพ สุขดี

- เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมัยแรก ชื่อ นำยทองเย็น สุทธะมำ

ปัจจุบัน - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง ชื่อ ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด

- รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คนที่ 1 ชื่อ นำยถวิล อุดหนุน

- รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คนที่ 2 ชื่อ นำยสมบูรณ์ นำคะอินทร์

- เลขำนุกำรนำยก อบต.บ้ำนผึ้ง ชื่อ นำยประภำส ประยูรศรี

- ประธำนสภำ อบต.บ้ำนผึ้ง ชื่อ นำยทวี ฝำงคำ

- รองประธำนสภำ อบต.บ้ำนผึ้ง ชื่อ นำยศรรำม นำบุญ

- เลขำนุกำรสภำ อบต.บ้ำนผึ้ง ชื่อ นำยประพันธ์ เพิ่มพูล

- ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง ชื่อ นำยประพันธ์ เพิ่มพูล

(2) สภำพพื้นที่ของตำบล

พื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง 113.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 71,200.17 ไร่

(3) อำณำเขต

ทิศเหนือ จดตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม

ทิศใต้ จดตำบลนำมะเขือ อำเภอปลำปำก จ.นครพนม

ทิศตะวันออก จดตำบลโพธิ์ตำก อำเภอเมือง จ.นครพนม

ทิศตะวันตก จดตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จ.นครพนม

(4) ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ ในตำบลบ้ำนผึ้งเป็นพื้นที่รำบสูง ประชำกรส่วนใหญ่ มีอำชีพทำนำตำมฤดู และปลูกยำพำรำ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหำแหล่งน้ำตื้นเขิน มีน้ำไม่เพียงพอในกำรทำกำรเกษตรนอกฤดู ขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

(5) ภูมิอำกำศ

ลักษณะภูมิอำกำศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนพฤษภำคม

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึง เดือนกันยำยน

- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม ถึง เดือนมกรำคม

(6) จำนวนประชำกร

จำนวนประชำกรแยกเป็น เพศชำย 8,153 คน เพศหญิง 8,104 คน รวม 16,257 คน จำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง มีทั้งหมด 23 หมู่บ้ำน (ข้อมูล ณ กุมภำพันธ์ 57)

(7) สภาพทางเศรษฐกิจ

(1) อำชีพ

ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนำเลี้ยงสัตว์ และปลูกยำงพำรำ รองลงมำ คือ รับจ้ำงและค้ำขำยและมีอำชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น กำรเพำะเห็ด เลี้ยงปลำ, เลี้ยงไก่ ตัดเย็บเสื้อผ้ำ , สำนแข่งปลำทู เป็นต้น

(2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

ประชำกรส่วนใหญ่มีที่ดินทำกิน เป็นเอกสำรสิทธิ์ สปก.4-01 , สค 1 บำงส่วนอยู่ในป่ำสงวนแห่งชำติดงเซกำแปลงที่ 2 ได้แก่ หมู่ 7,9,10,11,20 และ 23

(3) หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมันชนิดหัวจ่ำย จำนวน 4 แห่ง

โรงสีข้ำวขนำดเล็ก จำนวน 14 แห่ง

ตลำดขนำดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ที่ 12 )

มินิมำร์ท จำนวน 3 แห่ง

(8) สภำพทำงสังคม

(1) กำรศึกษำ

- โรงเรียนประถมศึกษำ จำนวน 7 แห่ง

1. โรงเรียนบ้ำนผึ้ง

2. โรงเรียนวังกระแส

3. โรงเรียนบ้ำนสุขเจริญ

4. โรงเรียนชุมชนนำมนวิทยำคำร

5. โรงเรียนบ้ำนดงสว่ำง

6. โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง

7. โรงเรียนหนองปลำดุก

- โรงเรียนมัธยมศึกษำ จำนวน 2 แห่ง

1. โรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม

2. โรงเรียนบ้ำนวังกระแสวิทยำคม

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 8 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้อยนำคำ หมู่ที่ 19

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังกระแส หมู่ที่ 4

3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอนม่วง หมู่ที่ 9

4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 6

5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนนำโพธิ์ หมู่ที่ 17

6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสันตยำภิรมย์ บ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 2

7. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสว่ำง หมู่ที่ 7

8. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปลำดุก หมู่ที่ 11

(2) สถานบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด จำนวน 12 แห่ง

- สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

- โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง

(3) สำธำรณสุข

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง

1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล นำมน

2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล หนองปลำดุก

3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล บ้ำนผึ้ง

- อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำ จำนวน ร้อยละ 100

(4) ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย/อปพร.ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

- ที่พักสำยตรวจ / อำสำสมัครตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

(9) กำรบริกำรพื้นฐำน

(1) กำรคมนำคม (แสดงจำนวน และสภำพทำงคมนำคมทำงบก)

เส้นทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 22 นครพนม-สกลนคร และเส้นทำงใช้ติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และมีเส้นทำงเชื่อมหมู่บ้ำนต่ำงๆ

(2) กำรโทรคมนำคม

- ที่ทำกำรไปรษณีย์ตำบล จำนวน 1 แห่ง

- โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน 38 แห่ง

- หอกระจำยข่ำว จำนวน 23 แห่ง

(3) กำรไฟฟ้ำ

- มีไฟฟ้ำเข้ำถึง จำนวน 23 หมู่บ้ำน

(4) แหล่งน้ำธรรมชำติ จำนวน 2 แห่ง

- อ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

(5) แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น

- ฝำย จำนวน 10 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 30 แห่ง

- บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง

- สระน้ำ จำนวน 14 แห่ง

- ระบบประปำผิวดิน จำนวน 2 แห่ง

(6) มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชำวบ้ำน จำนวน 3 รุ่น 450 คน

- อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จำนวน 4 รุ่น 331 คน

- กลุ่มแม่บ้ำน จำนวน 10 กลุ่ม 200 คน

(10) ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยำกรในพื้นที่ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผึ้ง ได้แก่ ฟำงที่เหลือจำกกำรทำนำ รำษฎรนำมำเลี้ยงสัตว์และเป็นวัสดุ เพำะเห็ด เพื่อทำอำหำร และจำหน่ำย พื้นที่ป่ำไม้ ประมำณ 22,522 ไร่ ที่สำธำรณประโยชน์ รวม 37 แห่ง ประมำณ 1,802 ไร่

(เมื่อ: )
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ