เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
หนังสือราชการกรม
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบ้านผึ้ง เดิมพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากประเทศลาว  และอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดขอนแก่น   จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาคริตส์   ตามลำดับ  ด้านประเพณีดั้งเดิม  เช่น บุญกองข้าว บุญมหาชาติ   บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ เป็นต้น     

           ตั้งแต่อดีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เคยเป็นโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล   ต่อมาได้ก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทำการสภาตำบล  เมื่อปี  พ.ศ.2538  และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เมื่อปี  พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  และได้ประกาศปรับขนาดเป็น อบต.ขนาดใหญ่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2540  โดยมี 

อดีต      -  ประธานกรรมการบริหาร  สมัยแรก       ชื่อ  นายสมหมาย  อุดหนุน

            -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ชื่อ  นายอำคา  ตะวงษ์  

            -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คนแรก ชื่อ  นายอรรณพ  สุขดี  

            -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก  ชื่อ  นายทองเย็น  สุทธะมา

ปัจจุบัน  -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง    ชื่อ  ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด

            -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 1 ชื่อ  นายถวิล  อุดหนุน

            -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 2 ชื่อ  นายสมบูรณ์  นาคะอินทร์

            -  เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง                   ชื่อ  นายประภาส   ประยูรศรี

            -  ประธานสภา  อบต.บ้านผึ้ง                        ชื่อ  นายสมศรี  สีคะำ

            -  รองประธานสภา  อบต.บ้านผึ้ง                   ชื่อ  นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ

             -  เลขานุการสภา  อบต.บ้านผึ้ง                     ชื่อ  นายประพันธ์   เพิ่มพูล

            -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง           ชื่อ  นายประพันธ์   เพิ่มพูล

(2)  สภาพพื้นที่ของตำบล

          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  113.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  71,200.17  ไร่

          (3)  อาณาเขต

ทิศเหนือ         จดตำบลโพนบก    อำเภอโพนสวรรค์   จ.นครพนม

ทิศใต้             จดตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก      จ.นครพนม

ทิศตะวันออก    จดตำบลโพธิ์ตาก   อำเภอเมือง          จ.นครพนม

ทิศตะวันตก      จดตำบลกุรุคุ         อำเภอเมือง          จ.นครพนม

          (4)  ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่ ในตำบลบ้านผึ้งเป็นพื้นที่ราบสูง  ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาตามฤดู และปลูกยาพารา แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรนอกฤดู ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

             (5)  ภูมิอากาศ

  ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ

          -  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม

          -  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึงเดือนกันยายน

          -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม      ถึงเดือนมกราคม

               (6)  จำนวนประชากร

           จำนวนประชากรแยกเป็น เพศชาย 8,153 คน เพศหญิง 8,104 คน รวม 16,257 คน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 57)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร

จำนวนประชากร

รวม

หมาเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านผึ้ง

132

235

236

471

 

2

บ้านผึ้ง

287 469 414 883

 

3

วังกระแส

243 464 511 975

 

4

วังกระแส

146

301

329

630

 

5

นาโพธิ์

266 388 390 778

 

6

นามน

242

421

471 892

 

7

ดงสว่าง

202

400 386 786

 

8

เทพพนม

184 287 299 586

 

9

ดอนม่วง

303 486 479 965

 

10

สุขเจริญ

259 420 412 832

 

11

หนองปลาดุก

184 200 205 405

 

12

นาโพธิ์

290 406 440 846

 

13

บ้านผึ้ง

349 590 622 1,212

 

14

เทพพนม

110 230 199 429

 

15

บ้านผึ้ง

246

438 397 835

 

16

วังกระแส

159 358 373 731

 

17

นาโพธิ์

183

334 350 684

 

18

หนองปลาดุก

170 305 314 619

 

19

น้อยนาคำ

218 427 390 817

 

20

หนองปลาดุก

155 266 229 495

 

21

หนองปลาดุก

139 303 300 603

 

22

หนองปลาดุก

171 367 343 710

 

23

หนองเดิ่นพัฒนา

177 247 227 474

 

 

 

4,815

8,342

8,316

16,658

 

 ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560

(7) สภาพทางเศรษฐกิจ

(1) อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่  ทำนาเลี้ยงสัตว์ และปลูกยางพารา  รองลงมา  คือ รับจ้างและค้าขายและมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  การเพาะเห็ด เลี้ยงปลา, เลี้ยงไก่ ตัดเย็บเสื้อผ้า , สานแข่งปลาทู เป็นต้น    

(2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

                    ประชากรส่วนใหญ่มีที่ดินทำกิน เป็นเอกสารสิทธิ์  สปก.4-01 , สค 1  บางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติดงเซกาแปลงที่ 2 ได้แก่ หมู่ 7,9,10,11,20 และ 23

                        (3) หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

                   ปั๊มน้ำมันชนิดหัวจ่าย  จำนวน    4  แห่ง

                   โรงสีข้าวขนาดเล็ก      จำนวน  14  แห่ง

                   ตลาดขนาดใหญ่          จำนวน    1  แห่ง  (บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 12 )

                   มินิมาร์ท                       จำนวน   3  แห่ง

          (8)  สภาพทางสังคม

                   (1)  การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  7  แห่ง 

1.    โรงเรียนบ้านผึ้ง

2.    โรงเรียนวังกระแส

3.    โรงเรียนบ้านสุขเจริญ

4.    โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร

5.    โรงเรียนบ้านดงสว่าง

6.    โรงเรียนบ้านดอนม่วง

7.    โรงเรียนหนองปลาดุก

- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  แห่ง

      1.    โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

      2.    โรงเรียนบ้านวังกระแสวิทยาคม    

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 8   แห่ง    ได้แก่

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยนาคำ  หมู่ที่ 19           

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส  หมู่ที่ 4             

  3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 9 

  4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง  หมู่ที่ 6   

  5.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 17  

   6.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันตยาภิรมย์ บ้านผึ้ง   หมู่ที่  2

   7.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง  หมู่ที่ 7    

   8.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 11                

                    (2) สถานบันและองค์กรทางศาสนา

                           -  วัด                จำนวน 12  แห่ง

                           -  สำนักสงฆ์      จำนวน  9  แห่ง

                           -  โบสถ์คริสต์     จำนวน  2  แห่ง

(3)  สาธารณสุข

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  3  แห่ง   

                             1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามน

                             2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก

                             3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง

                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  จำนวน  ร้อยละ 100

(4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย/อปพร.ประจำตำบล                 จำนวน  1  แห่ง

-  ที่พักสายตรวจ / อาสาสมัครตำรวจชุมชน         จำนวน  1  แห่ง

          (9)  การบริการพื้นฐาน

                   (1)  การคมนาคม  (แสดงจำนวน และสภาพทางคมนาคมทางบก)

                             เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22  นครพนม-สกลนคร และเส้นทางใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และมีเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ

                   (2)  การโทรคมนาคม

                             -  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล   จำนวน  1  แห่ง

                             -  โทรศัพท์สาธารณะ        จำนวน  38  แห่ง

                             -  หอกระจายข่าว              จำนวน  23  แห่ง

                   (3)  การไฟฟ้า

                             -  มีไฟฟ้าเข้าถึง                จำนวน   23  หมู่บ้าน

                   (4)  แหล่งน้ำธรรมชาติ   จำนวน  2  แห่ง

                             -  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่            จำนวน  2  แห่ง

                   (5)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                             -  ฝาย              จำนวน  10  แห่ง

                             -  บ่อน้ำตื้น        จำนวน  30  แห่ง

                             -  บ่อโยก           จำนวน  3  แห่ง

                             -  สระน้ำ            จำนวน  14  แห่ง

                             -  ระบบประปาผิวดิน  จำนวน  2  แห่ง

                   (6)  มวลชนจัดตั้ง

                             -  ลูกเสือชาวบ้าน          จำนวน  3  รุ่น  450  คน

                             -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน  4  รุ่น  331  คน

                             -  กลุ่มแม่บ้าน                จำนวน 10  กลุ่ม  200  คน

          (10)  ข้อมูลอื่นๆ

                   ทรัพยากรในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  ได้แก่  ฟางที่เหลือจากการทำนา ราษฎรนำมาเลี้ยงสัตว์และเป็นวัสดุ เพาะเห็ด เพื่อทำอาหาร และจำหน่าย พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 22,522 ไร่  ที่สาธารณประโยชน์ รวม 37 แห่ง ประมาณ 1,802 ไร่           

(เมื่อ: )
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานภายในเพื่อความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ