เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
คู่มือสำหรับประชาชน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (17 สิงหาคม 2558)7
2 การรับชำระภาษีป้าย (17 สิงหาคม 2558)11
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (17 สิงหาคม 2558)7
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)8
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)6
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (17 สิงหาคม 2558)4
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 สิงหาคม 2558)8
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (17 สิงหาคม 2558)14
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (17 สิงหาคม 2558)13
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (17 สิงหาคม 2558)17
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (17 สิงหาคม 2558)12
12 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)8
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (17 สิงหาคม 2558)10
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)10
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)10
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)22
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)18
18 การขออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)8
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)11
20 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)11
21 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (17 สิงหาคม 2558)5
22 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (17 สิงหาคม 2558)9
23 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (17 สิงหาคม 2558)18
24 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (17 สิงหาคม 2558)10
25 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)8
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)12
27 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)9
28 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (17 สิงหาคม 2558)5
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (17 สิงหาคม 2558)13
30 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (17 สิงหาคม 2558)10
31 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (17 สิงหาคม 2558)10
32 การแจ้งขุดดิน (17 สิงหาคม 2558)8
33 การแจ้งถมดิน (17 สิงหาคม 2558)5
34 การแจ้งก่อสร้าง (17 สิงหาคม 2558)9
35 การขออนุญาตย้ายอาคาร (17 สิงหาคม 2558)7
35 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ