เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
แผนสามปี
1.ปก (20 มิถุนายน 2559)3
2.ประกาศใช้แผน (20 มิถุนายน 2559)8
3.คำนำ สารบัญ (20 มิถุนายน 2559)6
4.ส่วนที่ 1 (20 มิถุนายน 2559)6
5.ส่วนที่ 2 (20 มิถุนายน 2559)5
6.ส่วนที่ 3 (20 มิถุนายน 2559)18
7.แผนที่ยุทธศาสตร์ (20 มิถุนายน 2559)5
8.บัญชีสรุปโครงการ (20 มิถุนายน 2559)3
9. บัญชีโครงการ ย.1 (20 มิถุนายน 2559)6
9.1 บัญชีโครงการ ย.2 (20 มิถุนายน 2559)16
9.2 บัญชีโครงการ ย.3 , ย.4 (20 มิถุนายน 2559)7
9.3 บัญชีโครงการ ย.5 (20 มิถุนายน 2559)4
9.4 บัญชีโครงการ ย.6 (20 มิถุนายน 2559)6
9.5 บัญชีโครงการ ย.7,ย.8 (20 มิถุนายน 2559)9
9.6 โครงการ 60 ( ย.9 อบรมอาชีพ) (20 มิถุนายน 2559)4
10.ส่วนที่ 4 (20 มิถุนายน 2559)5
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 (03 ธันวาคม 2558)3
17 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ