เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 (08 กันยายน 2558)11
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (08 กันยายน 2558)5
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (19 กุมภาพันธ์ 2558)19
รัฐธรรมมนูญฉบับชั่วคราว2557 (09 กุมภาพันธ์ 2558)11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ 2553 (04 กุมภาพันธ์ 2558)38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548 (30 มกราคม 2558)16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2548(เพิ่มเติม) (30 มกราคม 2558)15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น2547 (30 มกราคม 2558)13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2547 (30 มกราคม 2558)15
พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 (30 มกราคม 2558)5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ2541 (30 มกราคม 2558)12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุราชการส่วนท้องถิ่น 2535 (29 มกราคม 2558)17
พรบ.แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542 (29 มกราคม 2558)11
พรบ.สภาตำบลและอบต.2537 (29 มกราคม 2558)9
14 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ