เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประชาสัมพันธ์
อบต.บ้านผึ้ง แจ้งการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (29 กรกฏาคม 2558)10
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง (12 มิถุนายน 2558)12
เตรียมความพร้อมสู่ประชาชคมอาเซี่ยน (08 มิถุนายน 2558)29
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2557 (04 มิถุนายน 2558)10
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 (29 พฤษภาคม 2558)10
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (29 พฤษภาคม 2558)14
การรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 (29 พฤษภาคม 2558)20
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) (29 พฤษภาคม 2558)11
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี การชำระภาษี (18 พฤษภาคม 2558)21
อบต.บ้านผึ้ง แจ้งการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2558 (16 มีนาคม 2558)18
อบต.บ้านผึ้ง แจ้งวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม ในศุกร์วันที่ 6 มีนาคม 2558 (01 มีนาคม 2558)20
อบต.บ้านผึ้ง เชิญศึกษา "เผ่าไทตาด" ตามเอกสารดาวโหลด คะ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
อบต.บ้านผึ้ง ขอเชิญร่วมเปิดตัว "เผ่าไทตาด" ในงานเผ่ากะเลิงรำลึก ณ รร.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 26 กพ. 58 (24 กุมภาพันธ์ 2558)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาชำระภาษี (18 กุมภาพันธ์ 2558)14
อบต.บ้านผึ้ง ส่งระเบียบการแข่งขันกีฬา อบต.จังหวัดนครพนม ตามไฟล์แนบครับ (10 กุมภาพันธ์ 2558)23
อบต.บ้านผึ้ง แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬา อบต.จังหวัดนครพนม คัดโซนใต้ โหลดตามไฟล์แนบครับ (10 กุมภาพันธ์ 2558)30
ขอเชิญร่วมประชุมเวทีปฏิรูปประเทศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ รร.บ้านผึ้งวิทยาคม ฟรี.....บริการฝังเข็ม ตรวจสุขภาพ โดย รพ.ค่ายพร (05 กุมภาพันธ์ 2558)10
ขอเชิญร่วมประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (05 กุมภาพันธ์ 2558)21
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนา3ปี ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (05 กุมภาพันธ์ 2558)13
ขอเชิญส.อบต.บ้านผึ้งเข้าประชุมสภา สมัยที่1ปี2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านผึ้ง และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (05 กุมภาพันธ์ 2558)17
ระบบจัดการเอกสาร e-ofice เปิดใช้งานได้แล้ว (01 กุมภาพันธ์ 2558)18
เกมนี้มีรางวัล (01 กุมภาพันธ์ 2558)21
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากกำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อบริการประชาชนยังไม่แล้วเสร็จ (30 มกราคม 2558)17
ประกาศ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ หากท่านต้องการแนะนำเมนูใด โปรดแสดงความคิดเห็นได้ทาง Webboard (กระดานสนทนา)ได้เลยคะ (29 มกราคม 2558)17
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (27 มกราคม 2558)9
75 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ