เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
สขร.งบปี 61
สถิติร้องเรียนการทุจริต
อำนาจหน้าที่
มาตรการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02 พฤศจิกายน 2561)2
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (17 สิงหาคม 2561)19
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (06 มิถุนายน 2561)2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 เมษายน 2561)11
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่ อบต.บ้านผึ้ง ด่วน (ถ้าไม่มาลงแบบ ดร.02 ยืนยันตัวตน หากถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินอุดหนุน (26 มีนาคม 2561)31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2561)4
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2561)40
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ.2561 (28 ธันวาคม 2560)19
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ธันวาคม 2560)8
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (06 พฤศจิกายน 2560)6
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (27 กรกฎาคม 2560)7
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (21 ธันวาคม 2559)13
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (4 สิงหาคม 2559)11
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (11 พฤษภาคม 2559)17
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (2 กุมภาพันธ์ 2559)15
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (27 มีนาคม 2560)8
ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560 โดยให้ใช้ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 บังคับใช้ในเขตท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง (27 เมษายน 2560)11
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (28 มีนาคม 2560)11
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ.2560 (20 ธันวาคม 2559)11
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการและติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน ธ.ค.59 (02 ธันวาคม 2559)5
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (02 พฤศจิกายน 2559)4
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (02 พฤศจิกายน 2559)7
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (04 พฤศจิกายน 2559)9
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบามโกศ (17 ตุลาคม 2559)13
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบามโกศ (17 ตุลาคม 2559)14
ระเบียบวาระการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 9/2559 (11 ตุลาคม 2559)9
ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เดือน เมษายน 2559 (23 มีนาคม 2559)10
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559 (01 มีนาคม 2559)3
ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เดือน มี.ค.59 (01 มีนาคม 2559)4
ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เดือน มกราคม (24 ธันวาคม 2558)11
ตราสัญญลักษณ์ใหม่ อบต.บ้านผึ้ง (14 ธันวาคม 2558)11
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558)10
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558)11
ประกาศอัตราภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 (1 ตุลาคม 2558)20
แผนที่เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ อบต.บ้านผึ้ง (17 พฤศจิกายน 2558)9
แผนที่สถานที่จัดงานลอยกระทงอบต.บ้านผึ้งปี 2558 (17 พฤศจิกายน 2558)10
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (12 พฤศจิกายน 2558)16
เชิญชวนเที่ยวไหลเรือไฟนครพนม 2558 (15 ตุลาคม 2558)7
โครงการอบรมธรรมนูญสุขภาพ อบต.บ้านผึ้ง ปี2559 (13 ตุลาคม 2558)12
ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เดือน ตุลาคม 58 (30 กันยายน 2558)7
แจ้งให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพมารายงานตัว (23 กันยายน 2558)6
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 กันยายน 2558)10
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ประดับผ้า ณ หอประชุมอบต.บ้านผึ้ง 19-20 กันยายน 2558 (16 กันยายน 2558)8
ขอเชิญเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมการประดิษฐ์ประดอย ณ หอประชุมอบต.บ้านผึ้ง 17-18 กันยายน 2558 (16 กันยายน 2558)3
อบต.บ้านผึ้ง แจ้งการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (29 กรกฏาคม 2558)11
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง (12 มิถุนายน 2558)8
เตรียมความพร้อมสู่ประชาชคมอาเซี่ยน (08 มิถุนายน 2558)19
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2557 (04 มิถุนายน 2558)19
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 (29 พฤษภาคม 2558)4
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (29 พฤษภาคม 2558)9
69 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ